ระบบสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปี 2562 พร.


ระบบเป็นเพียงส่วนช่วยในการกรอกใบสมัครเพื่อสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปีของกรมแพทย์ทหารเรือเท่านั้น
การสมัครสอบยังคงต้องส่งเอกสารการสมัครสอบ เสนอตามสายงานถึงกรมแพทย์ทหารเรือตามห้วงเวลาที่กำหนด

เข้าสู่ระบบด้วย hrmiss
หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ติดต่อ น.ท.วันชัย เอมเสม น.ท.รฐนนท์ สุขเอี่ยม โทร. 52606, 52593
ระบบสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปี พร.
พัฒนาระบบงานโดยแผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
เวอร์ชั่น 0.0.1 : ITMID Developer Team @ 2019